محصولات پویا ابتکار البرز

سیمان فراز فیروزکوه​

پالتی تیپ 2 | فله تیپ 2 | پاکتی مرکب

کارشناس فروش سیمان
سرکار خانم سرمدان
09115915351

سیمان مازندران ​

فله تیپ 2 | پاکتی تیپ 2

 

کارشناس فروش سیمان

سرکار خانم سرمدان

09115915351

سیمان بجنورد ​

پاکتی تیپ 1 | پاکتی تیپ 2

 

کارشناس فروش سیمان

سرکار خانم سرمدان

09115915351

سیمان کیاسر​

فله تیپ 2 | پاکتی تیپ 2

 

کارشناس فروش سیمان

سرکار خانم سرمدان

09115915351

سیمان سفید شرق​

پاکتی 20 کیلویی

کارشناس فروش سیمان
سرکار خانم سرمدان
09115915351

سیمان فیروزکوه​

فله تیپ 2 | پاکتی تیپ 2

 

کارشناس فروش سیمان

سرکار خانم سرمدان

09115915351